Oświadczenie o dostępności

Oświadczenie o dostępności

VINCI Energies Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni zobowiązuje się do udostępnienia swojej strony internetowej pod adresem www.axians.com/… zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 04 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. z 2019 poz. 848),  która wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego (Dz. Urz. UE L 327 z 02.12.2016, str. 1)

Strategia i działania, które należy w tym celu podjąć, są obecnie opracowywane i doprowadzą do publikacji wieloletniego programu, który zostanie uzupełniony planem działania na bieżący rok.

Data publikacji strony internetowej: 2023.02.09
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023.09.05

STATUS ZGODNOŚCI

Obecnie www.vinci-energies.pl/… nie jest  zgodna z zasadami określonymi w ustawie z dnia 04 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

WYNIKI BADAŃ

Audyt zgodności jest w toku, a jego wyniki zostaną opublikowane na tej stronie.

TREŚĆ NIEDOSTĘPNA

Wymienione poniżej treści nie są dostępne z następujących powodów:

Obecnie w trakcie identyfikacji.

DATA SPORZĄDZENIA NINIEJSZEGO OŚWIADCZENIA O DOSTĘPNOŚCI

Niniejsze oświadczenie zostało sporządzone w dniu 2022.02.09

Technologie wykorzystane do produkcji strony:

  • HTML5
  • CSS
  • JavaScript
  • CMS WordPress

INFORMACJE ZWROTNE I KONTAKT

W przypadku braku dostępu do jakiejkolwiek treści lub usługi prosimy o kontakt z administratorem strony, który wskaże dostępną alternatywę lub metodę uzyskania treści w innej formie pod adresem e-mail: komunikacjah@vinci-energies.com

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

UPRAWNIENIA  

Każdy ma prawo zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu, zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu, wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie. Żądanie musi zawierać: dane kontaktowe osoby zgłaszającej, wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie, wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej. Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.