Polityka prywatności

The site accessible at  webfactory-corpo.vinci-energies.net/vinci-energies-poland  (the “Site”) is destined to provide personal information to its users

Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą Polityką Prywatności VINCI Energies Polska („Polityką”), w której przedstawiamy Państwu istotne informacje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych w toku odpowiedzi na Państwa zapytania, uzyskiwania i przedstawiania Państwu ofert lub w związku z realizacją zawartych umów, a także jakie mogą przysługiwać Państwu w związku z tym prawa.

Niniejsza Polityka opisuje także zasady korzystania ze stron internetowych https://www.vinci-energies.pl („Serwis”), dlatego prosimy o zapoznanie się z tym dokumentem przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu i jego funkcjonalności. W przypadku, gdy nie akceptują Państwo treści Polityki, prosimy o zaprzestanie korzystania z Serwisu.

Informacje ogólne

Realizując w pierwszej kolejności obowiązki prawne wynikające z „RODO” czyli tzw. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 2016/679, informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest spółka VINCI Energies Polska  Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Łużycka 2, 81-537 Gdynia, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000272023, NIP 2040001194, REGON 220358292, o kapitale zakładowym w wysokości 6.300.000,00 złotych (dalej: „VINCI Energies Polska”, „my”, „nas”, „nami”).

W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można się skontaktować poprzez e-mail: i pisemnie na adres siedziby VINCI Energies Polska  Sp. z o.o..
Podanie przez Państwa danych w związku z korzystaniem z Serwisu czy korespondowaniem z nami – w sprawie ofert czy realizacji zawartych z VINCI Energies Polska umów jest dobrowolne, jednakże podanie niektórych danych może być niezbędne do analizy lub przygotowania oferty, zawarcia i realizacji umowy z VINCI Energies Polska , udzielenia Państwu odpowiedzi czy realizacji obowiązków prawnych, a także do wykonywania innych celów, opisanych w dalszych częściach niniejszej Polityki.

Zasady korzystania z Serwisu

Wszelkie treści zawarte na stronach internetowych Serwisu, w tym znaki i nazwy handlowe, zdjęcia i opisy produktów oraz inne materiały podlegają ochronie prawnej i jakiekolwiek ich wykorzystywanie może odbywać się wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą  VINCI Energies Polska lub innego uprawnionego podmiotu, w szczególności z Grupy VINCI.

Korzystanie z Serwisu oraz jego funkcjonalności, w tym formularza kontaktowego, wymaga dostępu do Internetu oraz posiadania aktywnego i poprawnie skonfigurowanego konta e-mail (poczty elektronicznej), a także bieżąco aktualizowanej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer, Chrome, Firefox, Opera, Safari.

Zabronione jest korzystanie z Serwisu w sposób, który zakłóca korzystanie z niego przez  VINCI Energies Polska oraz jego użytkowników, a także dostarczanie za pośrednictwem Serwisu treści o charakterze bezprawnym, w tym naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich, działanie w sposób naruszający prawo czy w celu obejścia prawa, a także w sprzeczności z zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami.

 VINCI Energies Polska może umożliwić zamawianie za pośrednictwem Serwisu bezpłatnych informacji techniczno-branżowych oraz odnoszących się do aktualnej oferty  VINCI Energies Polska lub Grupy VINCI, które przyjmą formę newslettera. Newsletter będzie wysyłany tylko i wyłącznie na Państwa życzenie – w każdej chwili będą mogli Państwo wycofać zgodę na jego otrzymywanie (lub zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych w celach marketingowych).

VINCI Energies Polska  stosuje w Serwisie środki techniczne mające chronić przekaz elektroniczny oraz treści cyfrowe przesyłane za pośrednictwem Serwisu i w związku z jego działalnością, w tym poprzez szyfrowanie SSL, hasła dostępu czy programy antywirusowe i przeciwko niechcianemu oprogramowaniu. Nie mniej jednak zwracamy uwagę, że korzystanie z Internetu i świadczonych drogą elektroniczną usług zawsze wiąże się z ryzykiem nieuprawnionego dostępu do transmitowanych danych, dlatego rekomendujemy stosowanie odpowiednich zabezpieczeń także przez Państwa, np. programów antywirusowych.

Odbiorcy danych

Co do zasady, do danych osobowych przetwarzanych przez  VINCI Energies Polska mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy  VINCI Energies Polska oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą Serwisu, którym zostały udzielone stosowne pełnomocnictwa. Dostęp do takich danych osobowych mogą uzyskać także – w uzasadnionym zakresie – podmioty współpracujące z nami (lub z nami i z Państwem) podczas realizacji poszczególnych projektów.

Podane przez Państwa dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

Zgodnie z obowiązującym prawem informujemy, że Państwa dane mogą być przekazywane przez  VINCI Energies Polska – w niezbędnym zakresie – podmiotom przetwarzającym je na zlecenie VINCI Energies Polska , tj. w szczególności współpracującym z  VINCI Energies Polska przewoźnikom, operatorom pocztowym, podmiotom zajmującym się obsługą i utrzymaniem naszych systemów informatycznych oraz serwisów internetowych, profesjonalnym doradcom, bankom i firmom obsługującym płatności oraz biurom rachunkowym świadczącym usługi księgowe dla  VINCI Energies Polska. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie zawartej z  VINCI Energies Polska umowy oraz wyłącznie zakresie niezbędnym do realizacji usług świadczonych przez wskazane wyżej podmioty zgodnie z naszymi poleceniami.

Jednocześnie pragniemy poinformować, że VINCI Energies Polska  nie zamierza też transferować Państwa danych do państw trzecich – poza Europejski Obszar Gospodarczy, chyba że będzie to uzasadnione okolicznościami realizacji umowy, o czym  VINCI Energies Polska Państwa uprzednio poinformuje. Ponadto, gdyby przekazanie danych do państwa trzeciego okazało się konieczne lub uzasadnione, odbędzie się ono zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi.

Prawa związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych

Zgodnie z RODO może Państwu (osobom, których dane dotyczą) przysługiwać szereg praw wynikających z przetwarzania Państwa danych osobowych, w tym:

  • prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
  • prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – gdy zauważą Państwo, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
  • prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym”) – pod warunkiem jednak, że dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane albo wniosą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych albo cofną Państwo zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania albo dane przetwarzane są niezgodnie z prawem lub muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa,
  • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku gdy wskażą Państwo, że Państwa dane są nieprawidłowe, przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem lecz nie chcą Państwo ich usunięcia, gdy Państwa dane nie będą nam potrzebne, ale będą potrzebne Państwu do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, lub gdy wniosą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania przez nas danych są nadrzędne wobec podstawy Państwa sprzeciwu,
  • prawo do przenoszenia danych osobowych – jeśli przetwarzanie odbywa się w sposób automatyczny na podstawie zawartej z Państwem umowy lub na podstawie Państwa zgody.

Przysługuje Państwu także prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania – jeśli przetwarzamy Państwa dane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu a sprzeciw uzasadniony jest Państwa szczególną sytuacją. W przypadkach gdy przetwarzanie danych osobowych odbywałoby się na podstawie Państwa zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie takiej zgody przed jej cofnięciem.

Wszystkie prośby dotyczące wykonania powyższych praw mogą Państwo złożyć pisemnie  na adres  VINCI Energies Polska wskazane powyżej. Dołożymy wszelkich starań, aby odpowiedzieć na Państwa prośby niezwłocznie, nie później niż w terminie miesiąca od ich otrzymania, chyba że okażą się liczne lub skomplikowane. Wszystkie prośby są wolne od opłat, lecz jeśli okażą się ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, będziemy mogli pobrać rozsądną opłatę, uwzględniając koszty prowadzenia komunikacji lub wykonania żądanych działań albo odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.

Jeśli uznają Państwo, że  VINCI Energies Polska naruszy przepisy prawa przetwarzając Państwa dane osobowe, prosimy o kontakt – zgodnie z danymi podanymi powyżej. Niezależnie od tego przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest w Polsce Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wyłączenie odpowiedzialności

Niniejsza Polityka Prywatności nie obejmuje jakichkolwiek informacji dotyczących usług lub towarów oferowanych przez inne niż  VINCI Energies Polska podmioty, w tym podmioty z Grupy VINCI, a które zostały zamieszczone na stronach Serwisu komercyjnie, gościnnie, na zasadach wzajemności lub nawet nie służą osiągnięciu bezpośredniego lub pośredniego efektu handlowego.

VINCI Energies Polska  nie odpowiada za działania lub zaniechania użytkowników, skutkiem których VINCI Energies Polska przetwarza podane przez nich dane osobowe w sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności.

VINCI Energies Polska  zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, wycofania lub modyfikacji funkcji lub właściwości stron internetowych Serwisu, a także zaprzestania działalności, przeniesienia praw do serwisu oraz dokonania wszelkich czynności prawnych dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa. Wszelkie czynności dokonywane przez  VINCI Energies Polska nie mogą naruszać praw użytkownika.

 VINCI Energies Polska zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności w każdym czasie.

Hosting

Microsoft Ireland Operations Limited
One Microsoft Place,
South County Business Park, Leopardstown,
Dublin 18 D18 P521,
Republic of Ireland

Registered in the Dublin Trade and Companies Register under number 419 423 728.

Development

Tequilarapido
6 Place Garibaldi,
06300 Nice

La Jungle
50 Rue Didier Daurat
34170 Castelnau-Le-Lez